اصطلاحات باینری آپشن را میتوانیم یکی از مهمترین موارد و پایه ترین مورد در یادگیری باینری آپشن بنامیم.خیلی ها به من پیام می دهند و می گونید ما هیچ چیزی از باینری آپشن نمیدانیم از کجا شروع کنیم اگر از آنها که
Read More